Пространствено оформление и застрояване северната зона на „Пробив Булаир” Бургас

Възложител
РЗП
Статут
Община Бургас 1991
7 400 м2
конкурсен проект, 1-ва награда 1991

При изграждане на главен Транспортен ринг на град Бургас, трасето болезнено засяга старата историческа част на града, паметник на културата. Проектът предлага ансамблова засройка с обществен център и паркиране, като прави смислова и стилова връзка между историческата и съвременната архитектура. Използвани са мотиви и цели фрагменти от съществуващите характерни сгради като композиционна и обемно - фасадна трактовка при оформлението на застройката.

„Пробив Булаир” Бургас
„Пробив Булаир” Бургас
„Пробив Булаир” Бургас

„Пробив
Булаир”
Бургас