• Консултации и Предпроектно проучване за осъществяване на инвестиционни намерения
 • Пълна проектна документация с всички инженерни проекти за:
  • обществени сгради
  • жилищни сгради и комплекси
  • хотели
  • болници, балнеологжки, санаторно-оздравителни и здравни сгради
  • административни и офис сгради
  • търговски сгради и комплекси
  • зални сгради
  • спортни и развлекателни сгради и комплекси
  • аквапаркове
  • производствени и стопански сгради
 • Интериори – проектиране и изпълнение
 • Благоустрояване
 • Устройствени планове
 • Подробно техническо задание за проектиране, включително за обявяване на архитектурни конкурси за придобиване на проекти в инвестиционното проектиране
 • Тръжнa документация за избор на строител за обекти на инвестиционното проектиране
 • Количествена сметна документация за обекти на инвестиционното проектиране
 • Заснемане и обследване на съществуващ сграден фонд